ลงทะเบียนคนไทย
อัตราค่าลงทะเบียน
  1. ผู้ลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไป และนิสิต/นักศึกษา จะได้รับเอกสารและกระเป๋าการประชุมฯ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการในทุกเรื่องที่มีการจัดบรรยาย เข้าร่วมงานเลี้ยงการประชุมตอนเย็นวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างในระหว่างการประชุมทั้งสองวัน
  2. ผู้ติดตามต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเสนอผลงาน (สามี/ภรรยา หรือนักศึกษาที่ติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาและไม่ได้เข้าร่วมในการเสนอผลงาน) หรือนักศึกษาที่มีชื่อร่วมในงานที่นำเสนอ โดยอัตราค่าลงทะเบียนประเภทผู้ติดตามรวมการเข้าร่วมงานเลี้ยงการประชุมตอนเย็นวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อาหารกลางวันและอาหารว่างในระหว่างการประชุมทั้งสองวัน
  3. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมงานวันเดียว รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ในวันที่ลงทะเบียน
  4. ผู้ลงทะเบียนหน้างาน ต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดเท่านั้น และอาจจะไม่ได้รับกระเป๋าและเอกสารการประชุม
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลงทะเบียนหลังวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลงทะเบียนหน้างาน4
ทั่วไป สมาชิกสมาคมเคมี ทั่วไป สมาชิกสมาคมเคมี
บุคคลทั่วไป1 4,950 บาท 4,500 บาท 5,800 บาท 5,400 บาท 6,050 บาท
นิสิต/นักศึกษา1 2,650 บาท 2,350 บาท 3,450 บาท 2,950 บาท 6,050 บาท
ผู้ติดตาม2 2,950 บาท 2,950 บาท 3,900 บาท 3,450 บาท 6,050 บาท
ร่วมงาน 1 วัน3 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
หมายเหตุ
  1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ธนาคารอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากผู้โอน)
  2. การชำระเงินในวันจัดประชุมวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะเงินสด งดรับเช็คและบัตรเครดิต
ข้อปฏิบัติสำหรับการยกเลิกการลงทะเบียน
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนได้โดยเขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่ ผู้จัดงานประชุมวิชาการ PACCON 2019 (mail to: paccon2019@gmail.com).
นโยบายการคืนเงินค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ PACCON 2019 มีรายละเอียดดังนี้
  • ขอยกเลิกการลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะคืนเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินที่ผู้จัดได้รับจริงและหักค่าดำเนินการ
  • กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน หลังจากวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะไม่มีการคืนเงินให้ทุกกรณี
ข้อปฏิบัติสำหรับการแก้ไข หรือออกใบเสร็จใหม่
กรณีที่มีแก้ไขใบเสร็จ หรือให้ออกใบเสร็จใหม่ อันเนื่องจาก ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารใหม่ จำนวน 300 บาท ต่อการออกใบเสร็จใหม่ 1 ครั้ง
การส่งบทคัดย่อ
ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มิเช่นนั้นทางผู้จัดการประชุมฯ จะคัดชื่อและบทคัดย่อของท่านออกจากโปรแกรมการประชุมฯ

ปิดรับการลงทะเบียน